แนวทางปฏิบัติในการป้องกันภัยพิบัติชายฝั่งทะเลอันดามันจากคลื่นสึนามิ


คณะอนุกรรมการโครงการป้องกันและสลายคลื่นสึนามิ

 

๑ วัตถุประสงค์
                ๑.๑ ศึกษา-วิจัย แนวทางป้องกันและสลายคลื่นสึนามิบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของไทย
                ๑.๒ ศึกษา-วิจัย ระบบตรวจจับ ประเมินผลและรายงานการเกิดคลื่นสึนามิจากรอยแยกของเปลือกโลกในแถบทะเลอันดามัน


ระยะเวลาการดำเนินการ

                                 เริ่มตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๔๘ - ๓๐ ก.ย. ๕๐ รวมระยะเวลา ๒ ปี


วิธีการดำเนินงาน

                ๕.๑ ศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสึนามิ Topologyของทะเลอันดามัน และคลื่น Infrasound
                ๕.๒ ประสานงาน มหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยรัฐบาล โดยจัดสัมมนาทางวิชาการและให้ทุนเพื่อวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับคลื่น Infrasound
                ๕.๓ จัดประกวดแข่งขันออกแบบอุปกรณ์ตรวจจับคลื่น Infrasound ในระดับมหาวิทยาลัย
                ๕.๔ ทดสอบความเป็นไปได้ของแนวความคิดในการสลายคลื่นสึนามิโดยการทดลองแนวสลายคลื่นสึนามิกับสนามทดสอบขนาดจำลองที่สร้างขึ้น
                ๕.๕ ทดสอบความไวและความถูกต้อง ของอุปกรณ์ตรวจจับคลื่น Infrasound ด้วยหลักการและสมมติฐานที่น่าจะเป็นไปได้
                ๕.๖ ทดสอบเก็บข้อมูลในพื้นที่โดยวางอุปกรณ์ตรวจจับคลื่น Infrasound ไว้ที่ จ.ภูเก็ต เพื่อเก็บข้อมูลแผ่นดินไหวในทะเลและการเกิดสึนามิขนาดเล็ก
                ๕.๘ ประชุมติดตามความก้าวหน้าทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือนบุคลากร

                ๖.๑ ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
                ๖.๒ ฝ่ายควบคุมโครงการ
                ๖.๓ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
                ๖.๔ คณะที่ปรึกษาโครงการงบประมาณ

                ๗.๑ ค่าใช้สอย
                ๗.๑.๑ ชุดปฏิบัติการ ๖ คน เดือนละ ๑๐,๐๐๐.-บาท เป็นเวลา ๒ ปี
                รวมเป็นเงิน ๑,๔๔๐,๐๐๐.-บาท (T.B.D)
                ๗.๑.๒ คณะกรรมการทางเทคนิค ๙ คน เดือนละ - บาท เป็นเวลา ๒ ปี
                รวมเป็นเงิน - บาท (T.B.D)
                ๗.๑.๓ คณะที่ปรึกษาโตรงการ ๑๕ คน เดือนละ - บาท เป็นเวลา ๒ ปี
                รวมเป็นเงิน - บาท (T.B.D)
                ๗.๒ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการป้องกันและสลายคลื่นสึนามิ ทุกวัน พฤหัสบดีแรกของเดือน ครั้งละ ๑๖,๕๐๐.-บาท
                ๗.๒.๑ ค่าเบี้ยประชุม ๕๐๐.-บาท
                ๗.๒.๒ ค่ากาแฟและอาหาร ๕๐.-บาท จำนวน ๓๐ คน เป็นเวลา ๒ ปี
                รวมเป็นเงิน ๓๙๖,๐๐๐.-บาท
                ๗.๓ จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๘๐,๐๐๐.-บาท
                ๗.๓.๑ ค่ากาแฟและอาหารกลางวัน ท่านละ ๕๐๐.-บาท จำนวน ๑๐๐ คน
                เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.-บาท
                ๗.๓.๒ ค่าอุปกรณ์และสถานที่ ๓๐,๐๐๐.-บาท
รวม ๒ ครั้ง                 รวมเป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐.- บาท
                ๗.๔ จัดประกวดแข่งขันอุปกรณ์ตรวจจับคลื่น Infrasound ระดับมหาวิทยาลัย ๒ รอบ
                ๗.๔.๑ ค่าอุปกรณ์และสถานที่ ๕๐,๐๐๐.-บาท รวม ๒ ครั้ง
                รวมเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
                ๗.๔.๒ เงินรางวัลการแข่งขัน
                ๗.๔.๒.๑ รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.-บาท
                ๗.๔.๒.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท
                ๗.๔.๒.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท
                รวมเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
                ๗.๔.๓ ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติและของที่ระลึก ๑๐,๐๐๐.- บาท
                รวมเป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐.-บาท
                ๗.๕ ทุนวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับคลื่น Infrasound มหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยรัฐบาล จำนวน ๑๐ ทุนๆละ ๒๐,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท
                ๗.๖ สร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์
                ๗.๖.๑ คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงและอุปกรณ์ต่อพ่วง ๑ ชุด
                รวมเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท
                ๗.๖.๒ Simulation Software รวมเป็นเงิน - บาท
                ๗.๗ สร้างแบบจำลองโต๊ะน้ำไฮดรอลิคกำเนิดคลื่นสึนามิพร้อมชายหาดเทียมตาม Topology ของชายฝั่งทะเลอันดามันเพื่อทดสอบแนวสลายคลื่นสึนามิเป็นเฟสย่อยๆและทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับคลื่น Infrasound รวมทั้งใช้ในการแข่งขันอุปกรณ์ตรวจจับคลื่น Infrasound ตามข้อ ๗.๓
                รวมเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (T.B.D)
                ๗.๘ ชุดปฏิบัติการจำนวน ๖ คน เดินทางไปทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับคลื่นสึนามิภาคสนาม ที่ จ.ภูเก็ต ปีละ ๒ ครั้ง
                ๗.๘.๑ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ คนละ ๒,๒๐๐.-บาท
                ๗.๘.๒ ค่าที่พัก คนละ ๒,๐๐๐.-บาท/วัน รวม ๒ วันเป็นเงิน ๔,๐๐๐.-บาท
                ๗.๘.๓ ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย (per diam) คนละ ๒,๕๐๐.-บาท/วัน
                รวม ๒ วันเป็นเงิน ๕,๐๐๐.-บาท
คิดเป็นค่าเดินทางของชุดปฏิบัติการครั้งละ ๖๗,๒๐๐.-บาท รวม ๔ ครั้ง                 รวมเป็นเงิน ๒๖๘,๘๐๐.-บาท
                ๗.๙ ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าพาหนะค่าดำเนินการและอื่นๆ
                รวมเป็นเงิน ๑,๑๒๕,๒๐๐.-บาท
                สรุปงบประมาณตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการระยะเวลา ๒ ปี
                รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาทผลการดำเนินการ

                 ข้อสรุปผลการการดำเนินการและข้อเสนอแนะให้รับรองโดยคณะอนุกรรมการโครงการป้องกันและสลายคลื่นสึนามิประโยชน์ที่ได้รับ

                เป็นแกนกลางการระดมความคิดภายในประเทศเพื่อป้องกันภัยพิบัติชายฝั่งทะเลอันดามันจากคลื่นสึนามิ รวมไปถึงภัยพิบัติอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับแผ่นดินไหว ซึ่งไม่เคยประสบในประเทศไทยมาก่อน ให้เป็นที่ตระหนัก เพื่อนำไปสู่การป้องกันโดยการทำลายคลื่นด้วยแนวสลายคลื่นสึนามิและพัฒนาระบบตรวจจับ วิเคราะห์และรายงานการเกิดคลื่นสึนามิอันเป็นประโยชน์มหาศาลแก่ประเทศชาติและชาวโลกในภายภาคหน้าต่อไป