แนวทางปฏิบัติในการป้องกันภัยพิบัติชายฝั่งทะเลอันดามันจากคลื่นสึนามิระดับความลึกใต้ทะเลอันดามัน
.
.