แนวทางปฏิบัติในการป้องกันภัยพิบัติชายฝั่งทะเลอันดามันจากคลื่นสึนามิ

Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis
System Overview
อธิบายระบบโดยสังเขป


ระบบตรวจจับคลื่นสึนามิใต้ท้องสมุทรประกอบด้วยส่วนสำคัญสองส่วนคือ เครื่องบันทึกแรงกดดันน้ำใต้ท้องมหาสมุทร(BPR) และทุ่นลอยอิเล็คโทรนิคส์เหนือผิวน้ำ

เครื่องบันทึกแรงกดดันน้ำใต้ท้องมหาสมุทรจะคอยตรวจวัดแรงกดดันน้ำด้วยรายละเอียด ประมาณ 1 ม.ม.ของระดับน้ำทะเล ในอัตราการสุ่มตัวอย่างเฉลี่ย 15 วินาทีต่อครั้ง ข้อมูลจะถูกส่งจากใต้น้ำขึ้นมายังท่นลอยโดยโมเด็มย่านความถี่เสียงและถูกส่งต่อไปยังดาวเทียม GOES โดยคลื่นวิทยุความถี่สูง ภายใต้สภาวะปรกติ เมื่อยังไม่มีคลื่นสึนามิเกิดขึ้น เครื่องบันทึกแรงกดดันน้ำใต้ท้องมหาสมุทรจะส่งข้อมูลขึ้นมาทุกๆ ชั่วโมงต่อ 1ชุด ข้อมูลดังกล่าวจะประกอบด้วยค่าที่สุ่มตัวอย่างไว้ในอัตราครั้งละ 15 วืนาที ทุกๆ 15 นาทีต่อครั้ง จำนวน 4 ค่า ทุ่นลอยอิเล็คโทรนิคส์เหนือผิวน้ำจะส่งสัญญานตอบกลับลงมาให้เมื่อรับสัญญานได้สมบูรณ์แล้ว เครื่องบันทึกแรงกดดันน้ำใต้ท้องมหาสมุทรถูกกำหนดให้สามารถส่งข้อมูลซ้ำได้ถึง 3 ครั้ง ในกรณีที่ไม่มีสัญญานตอบรับจากทุ่นลอย เหนือผิวน้ำ ข้อมูลที่รับได้จากใต้น้ำจะถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบใหม๋และส่งผ่านช่องสื่อสารดาวเทียม GOES ตามระยะเวลาประจำสถานีที่ถูกกำหนดให้ ซึ่งก็คือการรายงานสภาวะของกระแสน้ำในมหาสมุทรทุกๆ 1 ชั่วโมง ในกรณีที่รับข้อมูลจาก เครื่องบันทึกแรงกดดันน้ำใต้ท้องมหาสมุทรไม่ได้ ทุ่นลอยอิเล็คโทรนิคส์เหนือผิวน้ำจะใช้ระบบ GPS ในการหาตำแหน่งเพื่อหาช่องเวลาในการส่งข้อความขึ้นไปยังดาวเทียม

วิธีคิดการทำงานใน BPR จะกำเนิดค่าความสูงของน้ำที่ถูกทำนายเอาไว้ล่วงหน้าและเปรียบเทียบกับค่าที่ได้สุ่มตัวอย่างมาใหม่ทั้งหมด ถ้าค่าระดับน้ำ (สุ่มตัวอย่างครั้งละ 15 วินาที) จำนวน 2 ครั้ง มีค่ามากเกินค่าที่ถูกทำนายเอาไว้ ก็จัดให้เข้าไปใน สภาวะการเกิดสึนามิ ข้อมูลจะถูกส่งไปอยู่บนช่องสัญญาณที่เปลี่ยนอย่างอิสระ( 132 ช่อง )เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ด้วยการส่งข้อมูลผ่านคลื่นความถี่สูงในช่วงเวลาสั้นๆและเป็นข้อมูลในชั่วโมงแรก ที่ถูกวนซ้ำ 100% ช่องการสื่อสารทุกช่องของดาวเทียม GOESจะเริ่มนับเวลาของ t=0 นับตั้งแต่วินาทีที่ค่าสุ่มตัวอย่างได้ออกนอกขอบเขตที่ทำนายไว้ ทุกข้อความที่ถูกส่งออกมาเมื่อมีสภาวะการเกิดสึนามิ จะประกอบไปด้วยค่า ID ตามชนิดของข้อมูลและเวลาของข้อมูลอยู่ในข้อความนั้นในช่วงนาทีหลังจาก t=0. และเมื่อถึงเวลาที่จะต้องส่งสัญญานประจำชั่วโมงในสภาวะการเกิดสึนามิ BPR จะส่งข้อมูลที่มีความยาว 1นาที ประกอบด้วยของเฉลี่ยของค่าระดับน้ำ4ค่า (สุ่มตัวอย่างครั้งละ 15 วินาที) ที่เกิดขึ้นใน2ชั่วโมงก่อนหน้านี้ (120ค่า) ถ้ามหาสมุทรยังถูกรบกวนหนักอยู่ หลังจากเวลาผ่านไป 3 ชั่วโมงของสภาวะการเกิดสึนามิ การส่งสัญญานประจำชั่วโมงของ BPR ซึ่งส่งข้อมูลที่มีความยาว 1นาทีของค่าที่ถูกเฉลี่ยจะดำเนินต่อไป ระบบจะคืนกลับสู่สภาวะปรกติหลังจากที่ความสูงของระดับน้ำไม่ถูกรบกวนเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ข้อมูลทั้งหมดของคลึ่นสึนามิใช้การบีบขนาดข้อมูลอย่างง่าย ค่าข้อมูลแรกเป็นระด้บความสูงของน้ำทะเลในหน่วย มิลลิเมตรของน้ำทะเล ค่าที่สองเป็นตัวเลขที่มีค่าเป็นบวกหรือลบขนาด 16 บิทในหน่วย มิลลิเมตรของน้ำทะเล***Information From : http://www.ndbc.noaa.gov/