แนวทางปฏิบัติในการป้องกันภัยพิบัติชายฝั่งทะเลอันดามันจากคลื่นสึนามิ

Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis
Bottom Package
ชุดใต้ท้องมหาสมุทร


ระบบตรวจจับคลื่นสึนามิใต้ท้องสมุทร โดยทั่วไป ประกอบด้วยเครื่องบันทึกแรงกดดันน้ำใต้ท้องมหาสมุทร โมเด็มคลื่นเสียงใต้น้ำ และชุดแบตเตอรีไฟฟ้า นำมายึดรวมกันเป็นระบบ สมอที่ใช้แล้วทิ้งเลย ระบบถูกออกแบบให้นำไปทิ้งให้จมลงใต้ท้องมหาสมุทรเป็นเวลา 24 เดือนที่ความลึก 6000 เมตร การนำกลับมาใช้ใหม่กระทำได้โดยการออกคำสั่งให้ระบบแยกตัวจากสมอแล้วลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำ ระบบเหล่านี้สามารถตรวจจับคลื่นสึนามิที่มีขนาดความสูงของคลื่นน้อยกว่า 1 เซ็นติเมตรใต้ท้องมหาสมุทร โดยใช้ ผลึกแร่ quartz เป็นตัววัดค่าความดันซึ่งมีความไวในการวัดได้น้อยกว่า 1มิลลิเมตรของระดับทะเลอันเป็นย่านความถี่ของคลื่นสึนามิ***Information From : http://www.ndbc.noaa.gov/